Zorg

In ons zorgbeleidsplan beschrijven wij als school hoe wij onze ondersteuningsstructuur hebben georganiseerd om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. We streven ernaar dat alle leerlingen zich bij ons op school thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat te bereiken hebben we een zorgstructuur opgezet die begint bij de groepsleerkracht en waar nodig uitmondt in specialistische begeleiding. In deze beschrijving lichten we de verschillende onderdelen van onze ondersteuningsstructuur toe en geven we aan hoe wij deze in de praktijk brengen

De basisschool probeert bij leerlingen met lees- en spellingsproblemen gaandeweg de acceptatie en het zelfverantwoordelijk handelen te stimuleren en te ondersteunen. De leerling moet leren omgaan met de beperking in zijn cognitief presteren (lerend presteren) en de belemmeringen die dit (ook in de toekomst) tot gevolg heeft in de verdere schoolloopbaan.

De betrokkenheid van kinderen en hun welbevinden staan centraal binnen de school. De kinderen verdienen een ononderbroken ontwikkeling, waarin de omgeving en voorzieningen een stimulerende werking hebben. Naast de kernvakken vinden we een goede sociale, culturele en gezonde ontwikkeling belangrijk. Sport en cultuureducatie zorgen er samen voor om competenties te ontwikkelen, die in de huidige maatschappij belangrijk zijn. We denken hierbij aan: creativiteit, flexibiliteit en het vermogen te kunnen reflecteren op jezelf en op anderen. We vinden dat kinderen hun talenten moeten kunnen ontdekken en ze ook kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.