WSKO

WSKO

Iedere ouder wil het beste voor zijn/haar kind. Een plek waar een kind tot bloei komt, zich kan ontwikkelen en samen met andere kinderen bijzondere dingen ontdekt. Een plek waar leren vanzelf gaat en de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. De Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) heeft 17 van deze mooie plekken. Scholen waar kinderen zich veilig voelen en vanuit die veilige basis kunnen proberen en leren. Dagelijks staan bijna 500 medewerkers klaar voor circa 5.200 kinderen in Westland en Midden-Delfland.

 

Stagaires

WSKO vindt het niet alleen belangrijk om kinderen goed onderwijs te bieden in een veilige leeromgeving, maar ook om voor de toekomst goed gemotiveerde en volwaardige leerkrachten op te leiden. Lees hieronder op welke wijze wij dit inzetten binnen onze school.

WSKO PrivacyProtocol

Op school worden er veel gegevens van en over leerlingen verwerkt. Hierbij zijn veel mensen betrokken: de leerlingen en hun leerkrachten, maar ook de ouders/verzorgers, leveranciers, directie, (intern) begeleiders, het ministerie van OCW (DUO), leerplichtambtenaren, eventueel onderzoekers van het samenwerkingsverband, of mogelijk zelfs externe organisaties zoals jeugdzorg of jeugdgezondheidszorg. Dat betekent dat voor iedereen duidelijk moet zijn wat er met die persoonsgegevens wel en niet mag worden gedaan.

Achtergrond artikel

Datalek, wat is dat nu weer? Het klassieke voorbeeld is een hacker die inbreekt op het schoolsysteem en persoonsgegevens kopieert. Maar ook het verliezen van een USB-stick met gegevens van leerlingen of een leerlingdossier naar een verkeerd mailadres sturen, zijn datalekken. De wetgever spreekt over datalekken en bedoelt dan privacydatalekken; de persoonsgegevens “komen op straat te liggen”. Sinds 1 januari 2016 hebben alle scholen een meldplicht bij datalekken. Melden ze een lek niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunnen ze een boete krijgen. Ook bij WSKO hebben wij deze plicht. Dus hoe zit het met de meldplicht? En met de boetes? Hierover volgt onderstaand meer informatie.

Transparantie over privacy

De school heeft een informatieplicht en moet uitleggen hoe er met de persoonsgegevens van en over leerlingen wordt omgegaan. Ouders/verzorgers hebben recht op volledige transparantie van de school daarover. Door middel van de volgende teksten willen wij u informeren over hoe wij met de persoonsgegevens
omgaan op de scholen van de WSKO.