De digitale wereld van de Andreashof

“Kinderen leven met digitale technologie en media en beschouwen het als vanzelfsprekend dat zij hier dagelijks mee omringd zijn."

Vaak wordt gedacht dat kinderen vanzelf digitaal vaardig worden door hun veelvuldig gebruik van digitale technologie. Dat is niet zo. Hier ligt een taak voor ons als school. 

We willen dat kinderen zich bewust zijn van de mogelijkheden en gevaren van digitale technologieën en de benodigde kennis en vaardigheden hebben om hiermee om te gaan.

De leerlijn digitale geletterdheid die wij hiervoor hebben ontwikkeld richt zich op de volgende 4 domeinen: praktische ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Er wordt gezorgd voor een geleidelijke opbouw van digitale vaardigheden in de verschillende leerjaren.

Daarbij streven  wij ernaar om deze domeinen zo veel mogelijk te integreren binnen het huidige lesaanbod, zodat er een verband ontstaat tussen digitale geletterdheid en andere vakken.

Hieronder in het kort wat deze domeinen inhouden.

Praktische ICT-basisvaardigheden

 • Kinderen kunnen omgaan met digitale apparaten en software.
 • Kinderen hebben inzicht in hoe het internet werkt en kunnen veilig online navigeren.
 • Kinderen leren (samen) werken met de Google apps.

Computational thinking

 • Kinderen kunnen problemen oplossen met behulp van digitale tools.
 • Kinderen kunnen abstracte concepten begrijpen en deze omzetten in algoritmen.
 • Kinderen leren werken met programmeer robots zoals de Bee Bot, Blue Bot, Probot.
 • Kinderen doorlopen de Lego programmalijn; Lego Coding Train, Lego WeDo, Lego Spike, Lego EV3 Mindstorms. 
 • Kinderen hebben kennis van de programmeertaal Scratch en kunnen hiermee experimenteren.

Mediawijsheid

 • Leerlingen hebben inzicht in hoe media werken en kunnen hier kritisch naar kijken.
 • Leerlingen kunnen verschillende soorten media produceren en delen.
 • Leerlingen hebben kennis van de rechten en plichten rondom mediagebruik.

Informatievaardigheden

 • Leerlingen kunnen informatie vinden, beoordelen en verwerken.
 • Leerlingen kunnen bronnen onderscheiden en controleren op betrouwbaarheid.
 • Leerlingen hebben kennis van verschillende zoekstrategieën en kunnen hiermee werken.

Met de leerlijn digitale geletterdheid willen wij de kinderen op een verantwoorde en creatieve manier gebruik laten maken van digitale technologieën, zodat zij optimaal kunnen participeren in de huidige samenleving en voorbereid zijn op de toekomst.

Samen met de medezeggenschapsraad, oudervereniging en het team hebben wij voorgesteld de kosten voor het digitale onderwijs te delen met de school en ouders. We realiseren ons dat wij heel wat van u vragen, maar met allemaal hetzelfde doel voor ogen, goed onderwijs en mooie toekomst voor uw kind. Natuurlijk zal de school het grootste deel van de kosten betalen. Aan u als ouders vragen wij jaarlijks een bedrag van € 50,00 bij te dragen. Meer over deze bijdrage en de inzet van digitaal onderwijs vindt u in de bijlage hieronder.

In onderstaande overzicht ziet u de kosten die door onze school gemaakt worden voor het digitale onderwijs. Hierbij kunt u denken aan kosten voor onderhoud en vervangingen van chromebooks maar ook de Lego League en de BeeBot.