Documenten Andreashof

Schoolregels ga voor goud

Lees hieronder onze gouden schoolregels voor een prettige leeromgeving.

Meldcode

Als school vinden wij het belangrijk dat onze kinderen opgroeien in een veilige omgeving, daarom volgen wij demeldcode voor het basisonderwijs is gebaseerd op de basismeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Pestprotocol

Als school houden wij ons aan onderstaande pestprotocol met als doel: “Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Veiligheidsplan Andreashof

Een fysiek veilige school heeft een goed onderhouden gebouw waarbij de inrichting geen gevaar oplevert voor de kinderen. Op het schoolplein staan veilige toestellen en de speelzaal is voorzien van veilige toestellen. Kinderen en leerkrachten weten wat ze moeten doen bij brand of andere calamiteiten en de school oefent regelmatig het ontruimingsplan. Vluchtwegen zijn vrij van obstakels. De directie van de school ziet toe op regelmatige inspecties van het gebouw en schoolplein. Het
veiligheidsbeleid is up to date. De school werkt samen met ouders, GGD, de brandweer, de Arbodienst en de Gemeente.

Beleid leesproblemen en dyslexie

Leesproblemen, soms in combinatie met spellingproblemen, openbaren zich in de meeste gevallen in groep 3. Bij sommige kinderen vallen stagnaties in de ontwikkeling van de geletterdheid al in de kleuterperiode op. Belangrijke voorspellers van lees- en spellingproblemen zijn genetische factoren, spraak-taalontwikkeling, fonologisch en fonemisch bewustzijn en letterkennis. Het is van belang dat lees- en/of spellingproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd, zodat een begeleidingstraject de meeste kans van slagen heeft. Hieronder een korte opsomming van signalen die mogelijk kunnen wijzen op dyslexie.

Koers meerbegaafheid

Meerbegaafdheid lijkt in basis aangeboren te zijn. Er zijn aanwijzingen dat het zenuwstelstel van een meerbegaafd kind makkelijker en sneller nieuwe verbindingen kan maken. Met meerbegaafde kinderen is niets mis, maar zij zijn wel anders dan de meeste andere kinderen. Er bestaan, helaas, veel vooroordelen over het meerbegaafde kind (en zijn ouders). Zo zullen deze kinderen wel gepusht worden door de ouders. Een meerbegaafd kind hoeft niet per definitie in elk schoolvak goed te zijn en hoeft niet altijd als beste leerling van de klas naar voren te komen. Er zijn kinderen die niet op willen vallen en zich dus aan het niveau van de klas aanpassen. 

Koersplan voor de overstap groep 8 VO

In groep 8 van de basisschool krijgen leerlingen een schooladvies. Dit is een belangrijke stap. Het schooladvies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op het voortgezet onderwijs (VO). Sinds 2015 is het schooladvies wettelijk leidend bij de toelating tot het VO. Om leerlingen de beste kansen te kunnen bieden in het vervolgonderwijs, is het belangrijk dat het schooladvies op een zorgvuldige manier wordt opgesteld. Op WSKO Andreashof hanteren wij een vaststaande procedure met betrekking tot de vorming van het schooladvies en de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Kinderen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023/2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor maken alle kinderen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen het best passende niveau.

Koersplan ICT

Het ICT-koersplan levert een bijdrage aan: het gebruik van ICT bij het leren, het organiseren, sturen en verantwoorden. De doelstelling hierbij is het behalen van meer leerrendement en een doelmatige organisatie van het leerproces.

Social media en het onderwijs

Sociale media zijn niet meer in de weg te denken uit onze maatschappij en nemen ook in de wereld van kinderen en jongeren een belangrijke plaats in. Steeds meer jongeren hebben een eigen smartphone een eigen smartphone of tablet, waarmee ze overal en altijd bereikbaar zijn en continu in verbinding staan met vrienden en klasgenoten. Ze hebben Facebook- en Twitteraccount en ook via Whatsapp of Ping staan ze 24 uur per dag met elkaar in contact. De behoefte om met elkaar te communiceren is groot en dat lukt uitstekend met behulp van sociale media.

Zorgplan

In ons zorgbeleidsplan beschrijven wij als school hoe wij onze ondersteuningsstructuur hebben georganiseerd om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. We streven ernaar dat alle leerlingen zich bij ons op school thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat te bereiken hebben we een zorgstructuur opgezet die begint bij de groepsleerkracht en waar nodig uitmondt in specialistische begeleiding. In deze beschrijving lichten we de verschillende onderdelen van onze ondersteuningsstructuur toe en geven we aan hoe wij deze in de praktijk brengen.

PR beleid

Door middel van het PR-plan willen we meer duidelijkheid geven wat wij als bassischool Andreashof al communiceren naar ouders, leerlingen en leerkrachten en hoe we dit kunnen aanscherpen. De PR is het gezicht van de school en geeft de uitstraling naar de buitenwereld toe. Het is dus van belang dat hier duidelijkheid over is, zodat er geen verschillen in kunnen ontstaan.