Medenzeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van de leerkrachten, maar ook van de ouders en hun kinderen hier op school.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de veiligheid op school, nieuwbouw-, verbouw – of aanbouwplannen, groepsverdelingen en inzet van het personeel. Ook denken we mee bij het ontwikkelen en invoeren van vernieuwingen binnen het totale basisonderwijs, zoals het coöperatief leren, zelfstandige leer- en werkvormen, het Brede schoolconcept of het continurooster.
Bij veel van deze zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen: meedenken en meepraten met de directie van de Andreashof.
Instemmingsrecht houdt in dat de directie van de Andreashof zonder de instemming van de MR bepaalde besluiten niet kan nemen.
Met vragen of suggesties over de gang van zaken op school kunt U bij de MR terecht. (andreashof.mr@wsko.eu)

De MR wordt via de school gefaciliteerd en de rechten en plichten zijn vastgelegd in een reglement.
De MR onderhoudt nauw contact met het team, directie en oudervereniging. Zo blijven de leden van actuele zaken op school op de hoogte.
Onze MR vergaderingen zijn openbaar en vinden gemiddeld 5 x per schooljaar plaats. De actuele vergaderdata vindt U op de kalender op de site van WSKO Basisschool Andreashof.

Arno Koppenol is namens onze school lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van WSKO”. Dit is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden binnen ons bestuur.
In de GMR wordt voornamelijk gesproken over school overstijgende zaken.

Samenstelling MR:


Teamleden

Secretaris

Myriam Valkenburg
 
contact: andreashof.mr@wsko.eu

 

 

Peggy Zuidgeest

Romana Bernardon

Daphne Grevers

Ouders

Voorzitter

 

Marc Willems

Susan Eijgermans

 

 

Renate Kouwenhoven

Marianne van den Berg

Vertegenwoordiger WSKO Andreashof bij de GMR

 

Arno Koppenol