Medenzeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerkrachten, maar ook van de ouders en hun kinderen hier op school.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de veiligheid op school, nieuwbouw-, verbouw – of aanbouw-plannen, groepsverdelingen en inzet van het personeel. Ook denken we mee bij het ontwikkelen en invoeren van vernieuwingen binnen het totale basisonderwijs, zoals het coöperatief leren, zelfstandige leer- en werkvormen, het Brede schoolconcept en de kwaliteitszorg. Bij veel van deze zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen: meedenken en meepraten met de directie van de Andreashof.
Instemmingsrecht houdt in dat de directie van de Andreashof zonder de instemming van de MR bepaalde besluiten niet kan nemen.

De voorzitter is Mark Willems (oudergeleding) en de secretaris is Myriam Valkenburg (personeelsgeleding)

De MR wordt via de school gefaciliteerd. De rechten en plichten zijn vastgelegd in het reglement.
De MR onderhoudt nauw contact met het team, directie en oudervereniging. Zo blijven de leden van actuele zaken op school op de hoogte.
Onze MR vergaderingen zijn openbaar en vinden gemiddeld 5 x per schooljaar plaats. De actuele vergaderdata vindt u op de kalender op de site van WSKO Basisschool Andreashof. Tevens is de agenda en het jaarverslag te vinden op de website onder het kopje Medezeggenschapsraad..

Arno Koppenol (oudergeleding) is namens onze school lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van WSKO. Dit is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden binnen ons bestuur.
In de GMR wordt voornamelijk gesproken over schooloverstijgende zaken.

Voor alle deelnemende personeels- en ouderleden verwijzen wij u naar de website van WSKO Andreashof onder het kopje Medezeggenschapsraad.

Met vragen of suggesties over de gang van zaken op school kunt u bij de MR terecht door een e-mail te sturen aan andreashof.mr@wsko.eu. Ook kunt u de vraag neerleggen bij een van de MR-leden.

 

Samenstelling MR:


Teamleden

Secretaris

Myriam Valkenburg
 
contact: andreashof.mr@wsko.eu

 

 

Peggy Zuidgeest

Yvonne Zwinkels

Daphne Grevers

Ouders

Voorzitter
Vertegenwoordiger WSKO Andreashof bij de GMR

 

Marc Willems

 Kelsey Fokkens 

Renate Kouwenhoven

Marianne van den Berg