Groep 1/2

Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof

Dit schooljaar zijn we gestart met 3 stamgroepen 1/2.
- De zebra’s: aanspreekpunt Hubertine en Yvonne.
- De apen: aanspreekpunt Margaret en Tessa
- De leeuwen: aanspreekpunt Linda en Lisa
Samen vormen wij de dierentuin en zijn met elkaar verantwoordelijk voor de
groepen 1 en 2.

Dagindeling

Hoe ziet een dag er in groep 1/2 uit: Iedere stamgroep start op en sluit af in het eigen lokaal.
Iedere ochtend bestaat uit 4 delen. De volgorde is terug te vinden op de dagritme kaarten die in de klas hangen, dit geeft de kinderen steun.
Hieronder ziet u het planbord. Tijdens de dagopening bespreken wij dit met de kinderen.

De kring en speel- werktijd

Na de dagopening starten we met 3 stamgroepen met werken. In alle drie de lokalen zijn verschillende werkjes te vinden. Via het digikeuzebord(met alle werkjes) maken de kinderen of de juffen een keuze voor een werkje. Dit betekent dat de kleuters in hun eigen lokaal werken, maar ook in de twee andere lokalen.
Tijdens het werken, biedt één van de leerkrachten een kring aan in een kleine groep. De andere leerkrachten houden het overzicht over de rest van de kleuters.
Hier een aantal voorbeelden van verschillende activiteiten in de kring: voorlezen, vertellen, lessen uit de methode Schatkist en Kleuteruniversiteit, voorbereidende
lees- of rekenactiviteit, muziekles, catecheseles en knutselactiviteit uitleggen.

Bewegingsonderwijs/buitenspelen


We proberen iedere week op dinsdag te gaan gymmen in onze speelzaal. Het is handig als de kinderen dan kleren aan hebben die ze makkelijk zelf aan en uit
kunnen trekken. Het liefst hebben wij de gymspullen in een klein linnen tasje voorzien van een naam. Ook werkt het prettig als de kinderen hun gymschoenen
zelf aan kunnen doen. Het buitenspelen doen we met alle groepen samen of verdeeld in kleinere groepen.

Eten en drinken


Dit is het rustpunt van de ochtend. De kinderen eten hun meegebrachte spullen voorzien van naam rustig op. Geeft u niet te veel mee, want in principe gaat alles
op, geen snoep/chocolade a.u.b. Op dinsdag en donderdag hebben wij onze fruitdagen. Het is dan de bedoeling dat alle kinderen iets van fruit meenemen. Natuurlijk mag fruit elke dag.

Groep 1


Als kinderen net op school komen is dat best even wennen. Soms ziet u gedragsverandering bij uw kind, dat kan vaak een tijdje duren. Wat doen zij zoal? We oefenen met de jongste kleuters de kleuren, de vormen, het knippen en plakken, tellen, cijfers 1 t/m 10. Ook stimuleren wij de zelfstandigheid: knopen, ritsen, zelf aankleden, zelf aan het werk gaan, zelf je jas en tas opruimen/ophangen hoort hier allemaal bij. Alle gemaakte knutselwerkje plakken wij voor u in een plakboek. De ruimtelijk knutselwerkjes gaan wel mee naar huis. Ontwikkelen van de grove motoriek komt aan bod bij het buitenspelen, de gymlessen en de spel- en danslessen. De taalontwikkeling is heel belangrijk, denk hierbij aan kring en spel. Spelend leren met het accent op spelen, dus niet alleen met leermiddelen, dit vinden wij heel belangrijk. Ongeveer 2 maanden nadat uw kind 4 jaar is geworden, krijgt u een gesprekje met de leerkracht. We bespreken dan hoe het met uw kind gaat. En u kunt natuurlijk ook uw vragen stellen.

Groep 2: Wat doen wij zoal?

Voorbereidend lezen: rijmen, begrippen leren; links, rechts, onder, boven enz. analyse/synthese kleine verschillen horen en zien, geheugenoefeningen.
Taalontwikkeling: nieuwe woorden leren, goede zinnen maken.
Voorbereidend rekenen: tellen, cijfers 1 t/m 20 benoemen, rekenbegrippen
Voorbereidend schrijven: letten goed op potloodgreep, let op goede lettertype, werken van links naar rechts.

Ook heel belangrijk zijn:

● Motivatie
● Concentratie
● Tempo
● Taakaanpak/zelfstandigheid
Ter ondersteuning van dit alles hebben we de kleuterkaart.

Die krijgen de kinderen als ze 4 jaar zijn en hier staan werkjes voor de jongste en oudste kleuters op. De kinderen werken hiermee op hun eigen niveau en werken
verder als ze hieraan toe zijn. Voor de kinderen die klaar zijn en verder willen, hebben we nog een uitdagende kaart. Voor de kinderen van groep 2 hebben we
ook het luisterboek, daar beginnen we in januari mee. 

We verspreiden dit alles over het hele jaar!

Controle is er door de algehele indruk in de klas
- We observeren de leerlingen met behulp van de leerlijnen van Driestar,hiermee volgen we de gehele ontwikkeling van uw kind.
- Observatielijst ‘Zien’ gebruiken wij voor de sociale ontwikkeling.

Het volgen van uw kind in het ouderportaal van ParnaSsys

Zodra een kind vier is en bij ons op school zit, krijgt u als ouder inloggegevens van het ouderportaal. Deze inloggegevens gaan de hele schoolperiode van uw kind mee. Hierin ziet de u de algemene gegevens van uw kind (graag controleren of dit nog steeds de juiste zijn, bij wijzigingen kunt u dit hierin ook aangeven. Wij
krijgen hier als school een melding van en passen dit daarna aan). De resultaten van uw kind ga je pas zien vanaf groep 3.Voor de hogere groepen komen er steeds meer vakken bij.

De intern begeleider van de onderbouw is Natascha Gronsveld. Problemen m.b.t. de kinderen worden eerst met leerkracht en ouders besproken. Daarna kan hulp ingeroepen worden van onze IB-er.

Heeft u vragen m.b.t uw kind?
Uw vragen kunt u stellen via Parro en de mail. Of u kunt ons aanspreken na school.

Digitale wereld

Wij kijken graag vooruit. Dit is dan ook de reden dat wij vroeg beginnen met het inzetten van tablets en een all-in-one scherm. Iedere stamgroep beschikt over
een digibord (touchscreen). De kinderen van groep 2 werken met Rekentuin en Taalzee, de jongste kleuters werken met interactieve puzzels en andere leerzame
spelletjes. Daarnaast werken we in de klas ook met bee-bots. Hiermee leren de kinderen de beginselen van het programmeren.

Algemeen


Gezelschapsspelletjes

Een aantal keer per jaar spelen we gezelschapsspelletjes onder begeleiding van van de leerlingen van groep 7. 

Speelgoedmiddag

Dit is ergens in het jaar, meestal de dag na Sinterklaas en aan het eind van het schooljaar. Ook komt er een middag, speciaal voor het ‘’buitenspeelgoed”.

Tafeltjesavond

Deze zijn in november, waarbij we vooral kijken naar de betrokkenheid en het welbevinden. De tweede ouderavond is in maart (kinderen waarmee kort voor de
ouderavond een 2 maanden gesprek is geweest worden niet voor de ouderavond uitgenodigd). Dit is 10 minuten per kind. Maar mochten er toch eerder vragen zijn, maak gerust een afspraak.

Kind brengen en halen

Brengen
De deur gaat ’s morgens rond 8:20 uur open. De juf staat bij de nooddeur van de klas te wachten. Fietsen graag netjes parkeren in het vak, anders tegen het hek aan, maar niet in de planten.
Ophalen
Graag op de stoep wachten, niet op het schoolplein (ook geen kleine broertjes en zusjes) als er nog een klas buiten is. Het is handig om een vaste plek af te
spreken met uw kind, waar u staat. Wij spreken met de kinderen af, als mama, papa enz. er nog niet is, dan blijf je bij de juf staan.

Overblijven

Veel kinderen maken momenteel gebruik van de overblijf. We eten allemaal eerst in de eigen klas, met de juf. Na het eten gaan alle kleutergroepen buitenspelen,
als het weer dit toelaat. Hierbij zijn 3 overblijfouders en er is altijd een groepsleerkracht als aanspreekpunt.

Geef uw kind niet te veel eten mee en ook graag iets wat het kind lust. Ons streven is dat alles opgaat. Ook voor incidenteel overblijven (graag even bij de
leerkracht en overblijf melden), kunt u gebruik maken van een strippenkaart. Voor verdere informatie over het overblijven klik hier.

Schoolarts

De kinderen die dit schooljaar 6 jaar worden, worden uitgenodigd.

Logopediste

Alle 5-jarigen krijgen een brief van de logopediste. Zo nodig wordt uw kind gescreend.


Nieuwsbrief

Tegenwoordig komt alle informatie via de mail of Parro. De nieuwsbrieven zijn ook gemakkelijk terug te vinden op de site. Krijgt u geen mail, een nieuw e-mailadres of telefoonnummer, graag melden in ParnasSys of bij de secretaresse: j.vanlier1@wsko.eu.


Parro

Wij maken gebruik van de parro-app. Houdt u deze app goed in de gaten, er komen leuke nieuwtjes en foto’s voorbij. Ook kunnen er mededelingen langskomen of wordt uw hulp gevraagd bij activiteiten.


Hoofdluis

Na elke schoolvakantie worden de kinderen van alle groepen op woensdag om 08:30 uur gecontroleerd op hoofdluis/neten door een groep vrijwillige ouders. Geen gel en moeilijk vlechtwerk a.u.b. Heeft u zelf luizen geconstateerd bij uw kind(eren), meldt dit dan bij de leerkracht. De nabehandeling is heel belangrijk, blijven kammen en eventueel na 2 weken weer opnieuw behandelen.


Verjaardag

Door onze nieuwe onderwijsvorm moeten we rekening houden met 3 groepen. Hierdoor vieren wij de verjaardagen van de kinderen op een geschikt moment tussendoor zonder ouders. De kinderen mogen hun eigen stamgroep trakteren en langs de juffen van de dierentuin.