Groep 7

Hoe ziet een dag er in groep 7 uit?

De kinderen zijn vanaf 8:20 uur welkom. In deze tijd pakken ze hun chromebook en openen hun weektaak. Ze pakken dan hun leesboek. Ze hebben tot 8:30 uur de tijd om met de leerkrachten en hun klasgenootjes te kletsen. Om 8:30 uur starten we met lezen.

Na het lezen zetten wij het dagrooster op het digitale schoolbord en bespreken de doelen voor die dag. Als we dit bespreken vertellen we heel kort per vak wat er die dag aan bod komt. Vanaf 1 oktober verdelen we de klas tijdens de vakken: rekenen, taal, spelling en nieuwsbegrip. Deze groepen zullen op een manier gemaakt worden dat er genoeg tijd is voor kinderen die extra hulp nodig hebben, extra uitdaging nodig hebben of juist gebaat zijn bij extra 1-op-1-aandacht van de leerkracht. De leerkracht weet van de kinderen of zij instructie nodig hebben of dat zij zelfstandig aan het werk kunnen. Als de opdrachten klaar zijn, kunnen zij verder werken aan een weektaak. Deze weektaak wordt op 3 verschillende niveaus gemaakt en bestaat voornamelijk uit werk om in te oefenen.

 • in kleine instructie groepjes werken  
 • in een halve groep werken
 • en individueel begeleiden
 • verlengde instructie
 • veel reflectie mogelijkheden met het kind 

Bovenstaande kunnen we doen doordat we met meerdere leerkrachten voor de groep staan. De groep zit bij elkaar bij verjaardag vieren, pauze, lunch, knutselactiviteiten e.d..

Met welke methoden werken wij in groep 7 

 • Taal Actief 4 (taal, spelling, spreken/luisteren en stellen) Met spelling ligt de nadruk dit jaar erg op de werkwoordspelling
 • Wereld in getallen 5 (Dit schooljaar ligt de nadruk op cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook de breuken, procenten, metriek stelsel en werken met een verhoudingstabel komen veel aan de orde)
 • Lezen: (vrij lezen, boeken uit de bibliotheek en Boekies)
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 • Wereldorientatie: Geïntegreerd in thema's werken met Blink ( Aardrijkskunde, geschiedenis, Natuur&techniek)
 • Verkeer Let op: de kinderen hebben dit schooljaar verkeersexamen!
 • Engels ( take it easy)
 • Schrijven ( Pennenstreken)
 • Identiteit/burgerschap

Speciale taken

Dit jaar gaan de kinderen werken aan:

 • Boekbespreking
 • Werkstuk
 • Presentatie
 • Spreekbeurt
 • Skills for Kids level 2
 • Leren omgaan met huiswerk
 • Mediawijsheid

Vakrooster

 • Bewegingsonderwijs: maandag met de stamgroep.
 • Drama: donderdag halve groep om de week door meester Paul.
 • Muziek: dinsdag halve groep elke week door meester Freek.
 • Wetenschap&techniek: maandag halve groep.

Het volgen van de kinderen

 • Rapport 2x per jaar 
 • Kind-ouder-leerkrachtgesprek 2 x per jaar, via Parro krijgt u een uitnodiging 
 • Ouderportaal Parnassys, hier kunt u zelf uw kind volgen 
 • Toetsen: Diatoetsen , NSCCT
 • Classroom, weektaak 
 • Reflectie: wekelijks of het invullen van een online evaluatieformulier met de kinderen n.a.v. de resultaten 

Zorg/ extra begeleiding

 • Werken met kleine instructiegroepen of individueel, op deze manier krijgen kinderen extra begeleiding/ondersteuning. 
 • Juf Heleen (onderwijsassistent) komt op maandag, dinsdag en donderdag kinderen uit de groep halen om extra te ondersteunen. Ouders zijn hiervan op de hoogte. 
 • Onze IB-er is: juf Natascha. Zij is het aanspreekpunt over de zorg op onze school

Parro

Via de mail ontvangt u een uitnodiging voor de oudercommunicatie app Parro. De leerkrachten kunnen korte info/foto’s/nieuwtjes appen naar de ouders. Ook kunnen er mededelingen langskomen of wordt uw hulp gevraagd bij activiteiten. Via deze app sturen wij een uitnodiging voor het kind-ouder-leerkrachtgesprek. 

Wilt u een vraag stellen aan ons kunt u dat via de mail doen. De keuze ligt bij de leerkrachten zelf om te communiceren via Parro of mail. Wij hebben gekozen om dit via de mail te doen. 

Classroom

Wekelijks maken wij een weektaak voor de kinderen van de groep. Het is ook mogelijk dat individuele kinderen een eigen weektaak in classroom krijgen. U kunt eventueel de weektaak ook thuis bekijken samen met uw kind. Waar kunt u dit vinden? Ga naar: MOO.nl .Gebruikersaccount is: voornaamachternaam@wsko.eu . Uw kind weet zelf het wachtwoord. Hier kunt u naar de classroom gaan.  


Algemeen

Eten en drinken: De kinderen eten hun meegebrachte spullen op, geeft u niet teveel mee en ook geen snoep/chocolade aub. Op dinsdag en donderdag hebben wij onze fruitdagen. Het is dan de bedoeling dat alle kinderen iets van fruit meenemen. Natuurlijk mag fruit ook elke dag. 

Overblijven: Veel kinderen maken momenteel gebruik van de overblijf. Wij eten eerst met de groep in de klas met de juf en na het eten gaan wij buitenspelen met een overblijfouder en een leerkracht/onderwijsassistent. 

Verjaardag: De kinderen mogen in in hun groep trakteren met een verpakte traktatie. Dit doen we tijdens de ochtendpauze. De kinderen kunnen de traktatie nemen tijdens het spelen op het schoolplein. De kinderen nemen de gekregen traktatie mee naar huis.

We werken samen en met elkaar aan het eigen leerproces van de kinderen.